با توجه به نقش موثر و بی بدیل نهادهای اجتماعی در تحکیم ساختارهای اجتماعی کارآمد در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و علمی انجمن صنفی کارفرمایی حفاظت در برابر آتش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، ظرفیت‌های علمی و تولیدی و هم‌چنین نیروی انسانی متخصص در حوزه ایمنی و حفاظت در برابر آتش تحقق اهداف ذیل را با تمام توان پیگیری می‌کند:

  • مطالعه، تحقیق و بررسی وضعیت نظام حفاظت در برابر آتش جهت نیازسنجی و احصا ناکارآمدی‌های موجود.
  • کوشش در جهت استيفاي حقوق صنفی و خواست‌هاي مشروع و قانوني اعضا.
  • حرکت در مسیر ارتقاي بهره‌وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال و نوآوري تكنولوژيك.
  • تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایمنی و حفاظت در برابر آتش در صنایع مختلف کشور.
  • ایجاد بسترهای آموزش همگانی و سهل‌الوصول به منظور ارتقای سطح آگاهی عموم افراد جامعه از اهمیت و ضرورت توجه نسبت به ایمنی و صنعت حفاظت در برابر آتش.
  • ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن در داخل يا خارج از كشور درچارچوب فعاليت‌هاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
  • ایجاد بسترهای آموزشی جهت انتقال آخرین نوآوری‌ها و تحولات علمی و تکنولوژیکی به اعضا به منظور حفظ کیفیت و توسعه سطح اقدامات اجرایی.