• متقاضیان جهت عضویت در انجمن کارفرمایی صنفی حفاظت در برابر آتش بایستی اسکن مدارک مورد نیاز را به آدرس INFO@IRANFPA.COM ارسال نمایند. پس از دریافت مدارک درخواست عضویت در کارگروه ویژه عضویت مطرح و در ظورت تصویب مراحل ثبت‌نام و عضویت انجام خواهد شد.
  • مدارک مورد نیاز:
  • نامه رسمی درخواست عضویت در انجمن
  • اساسنامه و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
  • سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل شرکت
  • مدارک شناسایی مدیر عامل (کارت ملی و شناسنامه)