• استفاده کارآمد از توان علمی و نیروی انسانی داخل کشور و ارتباط دوجانبه و موثر بین دانشگاه، صنعت و مجامع علمی و صنعتی بین‌المللی به منظور برطرف نمودن نیاز داخل در حوزه ایمنی و حفاظت در برابر آتش و رسیدن به جایگاه متناسب با شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌الملل.