• تبدیل شدن به مؤثرترین نهاد صنفی اجرائی کشور در حوزه حفاظت در برابر آتش تا پایان سال 1404.