اعضای کارگروه

(دبیر کارگروه)

         

شرح وظایف

نیازسنجی، برنامه‌ریزی و تدوین محتوا و اجرای دوره‌های آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش فنی و عمومی اعضا به صورت مستقل یا با همکاری نهادهای آموزشی معتبر مهم‌ترین رسالت و هدف این کارگروه است.