اعضای کارگروه

(دبیر کارگروه)

         

شرح وظایف

برنامه‌ریزی و اقدام جهت توسعه و تامین محصولات مورد نیاز صنف و گسترش و توسعه خدمات کلی صنف با رویکرد داخلی و خارجی از اهم وظایف این کارگروه است.