اعضای کارگروه

(دبیر کارگروه)

          شرح وظایف

تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل عضویت، تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی اعضا، انجام ارزیابی‌های تخصصی در خصوص سنجش آمادگی فعالیت آ‌ن‌ها بر اساس استانداردهای علمی و جامع و البته بازنگری این دستورالعمل‌ها به صورت سالیانه از مهم‌ترین وظایف این کارگروه به شمار می‌آید.