اعضای کارگروه

(دبیر کارگروه)

           

شرح وظایف

وظایف این کارگروه به عنوان یک مرجع تخصصی در صنف عبارت است از: ایجاد و تمهید شرایط همکاری با سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای بین‌المللی استانداردسازی صنایع مرتبط، استانداردسازی محصولات و خدمات اعضا، تلاش در جهت ایجاد ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت به منظور شناخت و حمایت از نوآوری‌های نوین در صنایع مرتبط، ارزیابی پروژه‌های در حال اجرای اعضا به منظور حفظ و توسعه‌ی کیفی فعالیت‌‌ها و تهیه فهرست بهای مربوط به صنف.